*Forum chia sẻ nhạc: Hulk's Blog, Lilom's Blog
*Lưu ý: áp dụng giới hạn chuyển tim, và giới hạn loto mỗi lần kinh không được hơn 500 tim.
Giúp Đỡ