Chọn "Ready" để nhận mic

Chọn "Allow" cho phép Chrome sử dụng mic