Trứớc khi chọn bài hàt, bạn cần cho phép DK sử dụng microphone

Chọn bài hát

Đợi đến phiên mình hát

Khi đến lứợt mình hát, click Ready để bắt đầu hát

Chỉnh microphone to nhỏ